Det Norske Institutt i Athen
Tidligere avholdte kurs
http://www.norwinst.gr/tidligere-avholdte-kurs.html

© 2016 Det Norske Institutt i Athen
 

Begynnerkurs i nygresk, sommeren 2010

I samarbeid med NTNU holder Det Norske Institutt i Athen begynnerkurs i nygresk språk og kultur i sommer, fra 9. juni til 30. juli. 2010. 
Opplegget er på 30 studiepoeng og består av to emner:

 • GRE1101 – Nygresk språk (15 studiepoeng)
 • GRE2001 – Nygresk kultur, litteratur og historie (15 studiepoeng).

Undervisningen på emnene foregår parallelt ved Det Norske Institutt i Athen og er obligatorisk.
Det kreves minimum 80% oppmøte til undervisningen for å kunne gå opp til eksamen. Studiet er meget arbeidskrevende og forutsetter konsentrasjon om studiet i hele kursperioden.
Det blir gitt ca. 5 timers undervisning hver dag og man forutsetter også lekselesing. Søknadsfrist er 30. April 2010. Det tas forbehold om at vi får tilstrekkelig mange søkere for å kunne avvikle kurset.

Innføring i gresk (GRE1101)
(Nygresk språk)

 • Læringsmål
  Emnet  tar sikte på å gjøre studentene i stand til at forstå gresk på et elementært  nivå og omhandler studier i grammatikk og aktivt språkbruk. Det vil også bli lagt vekt på muntlige øvelser ved diskusjoner og rollespill. Videre vil det settes fokus på ferdigheter i tekstfortolkning og essayskriving.
 • Faglig innhold
  Studiet omhandler følgende tre disipliner: 1. Grammatikk (forelesninger og øvelser); 2. Muntlige øvelser (konversasjon og rollespill); 3. Essayskriving med etterfølgende rettelse og felles diskusjon.
 • Forkunnskaper etc.
  Generell studiekompetanse. Emnet kan tas uavhengig av KLAS2001.
 • Undervisningsmetode
  Undervisningen vil bli konsentrert til 7 uker med intensiv undervisning og enkelte utflukter.
 • Vurdering/eksamensformer
  Skriftlig eksamen med grammatikk og essayskriving og en muntlig eksamen i språkferdighet. Det blir gitt en samlet karakter hvor den muntlige eksamen teller 30% og den skriftlige eksamen teller 70%.
   

Moderne gresk (GRE2001)
(Nygresk kultur, litteratur og historie)

 • Læringsmål
  Emnet  tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i gresk historie, samfunnsforhold og litteratur. Undervisningen består av forelesninger, filmfremvisninger, diskusjoner og ekskursjoner. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.
 • Forkunnskaper etc.
  Generell studiekompetanse. Emnet kan tas uavhengig av GRE1101.
 • Undervisningsmetode
  Undervisningen vil bli konsentrert til 7 uker med intensiv undervisning og enkelte utflukter.
 • Vurdering/eksamensformer
  Evaluering vil foregå ved innlevering av to mindre oppgaver i løpet av undervisningsperioden etterfulgt av en skriftlig eksamen umiddelbart etter kursets avslutning. Det blir gitt en samlet karakter hvor oppgavene teller 30% og skriftlig eksamen 70%.

Søknadsskjema lastes ned her

OBS: Når du får forespørsel om du vil åpne eller lagre filen, velg å lagre den på harddisken din. Deretter kan den åpnes i Word for utfylling.

I tillegg til å melde deg på her ber vi deg å sende en e-post til følgende to adresser:

[email protected]

[email protected]

Nygresk i Athen - sommerkurs 2009, 9. juni – 31. Juli 2009

I samarbeid med NTNU holdt Det Norske Institutt i Athen kurs i nygresk  (trinn 2) i sommer.Kurset er på 30 studiepoeng og består av to emner:-GRE1101 – Nygresk språk og grammatikk (15 studiepoeng)- KLAS2001 – Nygresk kultur, litteratur og historie (15 studiepoeng)Undervisning på begge emner foregår parallelt ved Det norske institutt i Athen og er obligatorisk. Det kreves minimum 80% oppmøte til undervisningen for å kunne gå opp til eksamen. Studiet er meget arbeidskrevende og forutsetter konsentrasjon om studiet i hele kursperioden. Det blir gitt ca. 6 timers undervisning hver dag og man forutsetter også lekselesing. Søknadsfrist 30. April 2009.  Det tas forbehold om at vi får tilstrekkelig mange søkere for å kunne avvikle kurset.

Videregående nygresk grammatikk og spåkbruk (GRE1101)

 • Læringsmål
  Kurset tar sikte på at gøre eleverne i stand til at forstå græsk på et høiere nivå og omhandler videregående studier i grammatik og aktivt språkbruk. Der vil også lægges vægt på mundtlige øvelser ved diskussioner og rollespil. Videre vil der sættes fokus på selvstændig udtryksfærdighet ved essay-skrivning.
 • Faglig innhold
  Studiet omhandler følgende tre discipliner:1. Grammatik (forelæsninger og øvelser)2. Mundtlige øvelser (konversasjon, rollespil og utflykter)3. Essay-skrivning med efterfølgende rettelse og fælles diskussion.
 • Forkunnskaper
  Kurset forutsætter at eleven har fuldført begynderkurs i nygresk grammatik, enten ved det Norske Institut i Athen, Oslo Universitet, eller kan dokumentere tilsvarende kompetencer.
 • Undervisningsmetode
  Undervisningen vil blive konsentrert om 7 uker med intensiv undervisning og enkelte utflykter.
 • Vurdering/eksamensformer
  Skriftlig eksamen med grammatik og essay-skrivning og en muntlig eksamen i språkbruk og tekstanalyse. Der bliver givet en samlet karakter hvor den muntlige eksamen tæller 30% og den skriftlige eksamen tæller 70%. Kurset tæller 15 studiepoæng og kan tas uafhængigt af NYGR 104. Kurset tæller 15 studiepoæng og kan tas uafhængigt av KLAS2001.


Videregående nygresk litteratur og kultur (KLAS2001)

 • Læringsmål
  Kurset tar sikte på at gi eleverne en grundig indføring i to specifikke kulturområder, modernisme i græsk poesi, og nyere græsk film, set udfra et bredere historisk og samfundsperspektiv.
  Studiet indeholder to separate dele:
  • Modernisme i græsk poesi
  • Nyere græsk film
  • Kurset vil desuden omfatte en generel indføring i relevante spørgsmål der omhandler moderne græsk historie og samfundsforhold. Studiet foregår ved forelæsninger der efterfølges af gruppearbeide og fælles analyser:
  • Modernisme i græsk poesi: Generel indføring i litteraturhistorie og specifikt modernistisk poesi efterfulgt af indgående analyser af udvalgte digte, 18 timers undervisning fordelt på 9 sessioner. Undervisning på norsk.
  • Nyere græsk film hvor en generel introduktion efterfølges af filmforevisning og afsluttes med fælles analyse og diskussion, 18 timers undervisning fordelt på 6 sessioner. Undervisning på engelsk. Desuden vil der være en heldagsekskursjon og ca 10 mindre udflugter: museum, konsert, film, teatern etc.
 • Forkunnskaper
  Kurset forutsætter at eleven har fuldført begynderkurs i nygresk grammatik, enten ved det Norske Institut i Athen, Oslo Universitet, eller kan dokumentere tilsvarende kompetencer.
 • Undervsiningsmetode
  Undervisningen vil blive konsentrert om 7 uker med intensiv undervisning og enkelte utflykter.  
 • Vurdering/eksamensformer
  Evaluering vil foregå ved innlevering af to mindre opgaver i løpet af kurset efterfulgt af en skriftlig eksamen umiddelbart efter kursets afslutning. Der bliver givet en samlet karakter hvor opgaverne tæller 30% og skriftlig eksamen 70%. Kurset tæller 15 studiepoæng og kan tas uafhængigt af GR1101.

Søknadsskjema lastes ned her
OBS:
Når du får forespørsel om du vil åpne eller lagre filen, velg å lagre den på harddisken din. Deretter kan den åpnes i Word for utfylling.

Undervisningen bli konsentrert om 7 uker med intensiv undervisning og enkelte utflukter.  

 

5 Tsami Karatasou, GR-117 42 Athens, Greece ~ Tel: +30 210 9231420 ~ Faks: +30 210 9215993 ~ [email protected]